lletras

Bloc adherit al Centre d'Estudis Lillet (CEL)

lunes, 20 de abril de 2015

La Rotonda de Sant Miquel

Situada uns cent metres per sobre del monestir de Sta. Maria, isolada i voltada de prats, s'alça la petita església romànica de St. Miquel de Lillet, edifici particular i emblemàtic degut a la seva planta rodona, que la converteix en una de les escasses rotondes de Catalunya.

Està dedicada a Déu sota l'advocació de St. Miquel Arcàngel. És de planta circular, amb una sola nau. A llevant té un absis semicircular que, tendint a tancar-se, adquireix forma de ferradura. Presenta un parament de filades regulars, fet de carreus quadrangulars tallats, col.locats a trencajunt, de petites dimensions, tot i que alguna filada presenta carreus més grossos.
S'observen alguns forats de bastida. Tot i que sembla que el mur no té cap ornamentació, una observació acurada ens permetrà observar diversos elements interessants. La quarta filada inferior al coronament està formada per una sèrie de carreuets col.locats en posició vertical que formen una franja decorativa delimitada i, just a sobre, trobem una creu.

Sota la cornisa unes pedres quadrangulars s'alternen amb espais buits simulant una geometria decorativa.
Tots aquests elements descrits formen part de la restauració duta a terme l'any 1.935, ja que les fotografies anteriors a aquesta data mostren un edifici totalment enrunat en les zones indicades. L' edifici no té cap finestra ni obertura que doni llum a l'interior, i la porta d'entrada és rematada per un arc de mig punt construït amb dovelles disposades regularment, fruit de la citada restauració.
La coberta és una cúpula semiesfèrica, construïda amb petits carreus disposats en forma concèntrica, amb una clau de volta de factura moderna consistent en un bloc quadrangular amb una creu en relleu.

L'exterior de la coberta és acabada amb lloses de pedra calcària de dimensions mitjanes.
L' absis és cobert amb un quart d'esfera. L'edifici no és tan baix com sembla, ja que s'accedeix al nivell d'ús de l'interior a través d'uns graons fins arribar al sòl, situat per sota del terreny exterior.
Aquesta església és considerada una de les rotondes més petites de Catalunya. Degut a l'estat ruïnós que va tenir l'edifici durant molts anys, van desaparèixer l'altar i la imatge del Sant que es custodiaven a l'interior.

Diverses fonts bibliogràfiques citen la dificultat per establir una cronologia exacta.


Tot i que a l'arxiu de La Pobla es conserva una nota anònima moderna que data la seva consagració el 9 de maig de l'any 1.000, aquesta informació no té fonament documental.
Segons Josep Gudiol Cunill i Sitjes i Molins la primera notícia documental és del 1.166, fet que concorda amb la tipologia i característiques de l'edifici, que permetrien considerar-lo de finals del segle XI o principis del XII.
Segons l'Àngel Francàs i Patsí el document fiable més antic on es cita l'edifici és el testament de Ponç de Lillet, castlà del castell, que data de 1.186. En ell es pot llegir que el testador deixa: "ad ecclesiam Sancti Michaelis de Lileto V solidos".

L'església és esmentada en diversos documents testamentaris del segle XII al XV com a capella secundària, mencionant la seva dependència a Sta. Maria de Lillet.
No existeixen fonts documentals d'època moderna, però sabem que a principis del segle XX l'església havia perdut el culte feia molts anys, i l'edifici caigué en decadència.

Diari La Publicitat - Barcelona. 9 d'agost de 1901.
 La Academia Calasancia - Setembre de 1927.
 La Academia Calasancia - Setembre de 1927.

L'any 1.935 els Amics de l'Art Vell de Barcelona, a proposta de J. Serra i Ràfols, portaren a terme importants obres de restauració, ja que l'absis, la cúpula, la porta d'entrada i part del parament presentaven un estat de conservació ruïnós. 
Els treballs foren dirigits per l'arquitecte Jeroni Martorell i la col.laboració del mestre d'obres Jaume Francàs i de l'alcalde Josep Sala.

La Vanguardia
Diari La Publicitat - Barcelona. 1 de febrer de 1935.

Diari La Publicitat - Barcelona. 27 de febrer de 1935.

La Vanguardia

Diari La Rambla - Barcelona
Diari La Veu de Catalunya. 22 de novembre de 1935.

Any 1918.
Any 1918.
Any 1918.
Any 1964.

Any 1975.
Any 1975.
Any 1975.
Diari Avui. 5-10-1978
Any 1979.
Any 1979.

Posteriorment la Diputació de Barcelona realitzà de nou una intervenció, bàsicament centrada en la coberta, que finalitzà el 1.980.

Diari Avui.

Any 1982.

Detall de la porta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Deixa el teu comentari